ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η ΕΛΕ διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή. Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε 2 έτη, οπότε και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας για την 2ετία 2019-2020 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δρ Θωμάς Παπαχρήστου, Διευθυντής Ερευνών – Διεθυντής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (thomas.papachristou@fri.gr)

Αντιπρόεδρος: Πηνελόπη Παπαπορφυρίου, MSc Δασοπόνος, Υποψήφια Διδάκτορας (popirfir@hotmail.com)

Γεν. Γραμματέας: Δρ Ηλίας Καρμίρης, Εντεταλμένος Ερευνητής,  Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών  (ilias@fri.gr)

Ταμίας: Δρ Σαμψών Παναγιωτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ. (pansamp@for.auth.gr)

Μέλος: Παναγιώτης Στεφάνου, MSc Δασοπόνος, Υποψήφιος Διδάκτορας  (pstefanou@windowslive.com)

© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet