Συγγραφείς:Ε. Κουτσίδου, Κ. Πανίδη και Ν.Σ. Μάργαρης
Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη, e-mail: ekou@env.aegean.gr
Λέξεις Κλειδιά:Quercus ithaburensis subsp. macrolepis, βόσκηση, φωτιά, βιοποικιλότητα, έδαφος
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet