Συγγραφείς:Ε. Ν. Σωσσίδου και Σ. Μπελιμπασάκη
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, 57001 Κτήμα ΕΘΙΑΓΕ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:εκτατική αιγο-προβατοτροφία, κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες, ορεινές μειονεκτικές περιοχές, Ζώνη Μεσογείου, ανάλυση SWOT
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet