Συγγραφείς:Ά. Σιδηροπούλου1, Γ. Φωτιάδης2, Ι. Ισπικούδης1 και Β. Π. Παπαναστάσης1
1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, 54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: sidiropoulou_@hotmail.com 2 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Παράρτημα Δράμας, 56100 Δράμα
Λέξεις Κλειδιά:βιογεωγραφικές ζώνες, βιοποικιλότητα, βλάστηση, ζωικά προϊόντα, κτηνοτροφία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet