Συγγραφείς:Papadatou E.1, Puechmaille S.2, Grémillet X.3, Georgiakakis P.4, Galand N.5, Deguines N.6, Declercq S.7, Cheyrezy T.7 and Kazoglou Y.8,9
1 D. Vernardou 14A, Vrilissia, Athens, Greece 2 School of Biological and Environmental Sciences, University College Dublin, Dublin, Ireland 3 Groupe Mammalogique Breton, Maison de la Rivière, 29450 Sizun, France 4 Natural History Museum of Crete, Univ. of Crete, Knossos Ave, P.O. Box: 2208, 71409 Irakleion, Greece 5 Groupe Chiroptère Ile-de-France, SFEPM, France 6 Musée National d’Histoire Naturelle, Paris 7 Groupe Chiroptère Nord-pas-de-Calais, SFEPM, France 8 Society for the Protection of Prespa, 53077 Agios Germanos, Greece 9 Municipality of Prespa, 53077 Lemos, Greece (current address)
Λέξεις Κλειδιά:bat activity, Chiroptera, wind farms, mortality risk, bat conservation, Prespa National Park
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet